Asiasanasto

Ennakkoluulo
Ennakkoluulosta on kysymys, kun henkilöllä on perusteettomasti muodostettu mielipide. Ennakkoluulo perustuu usein puutteelliseen tietoon, jolloin omat päätelmät perustetaan kielteiseen tai myönteiseen tuntemukseen kohteena olevasta asiasta.

Etnisyys
Jokaisen ihmisen kantama itse määrittelemä ominaisuus, johon vaikuttavat muun muassa syntyperä, kieli, nimi, sukulaisuus, asuinalue, tapakulttuuri, taloudelliset siteet, uskonto ja taide. Mikään näistä piirteistä ei yksinään luo etnisyyttä. Merkittäväksi nousee ryhmän jäsenten itsensä kokema, subjektiivinen etninen identiteetti.

Kiintiöpakolainen
Kiintiöpakolainen on henkilö, jonka Suomi on vastaanottanut vuosittaisen pakolaiskiintiön puitteissa (resettlement programme).

Kotoutuminen
Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä, jonka tavoitteena on hänen osallistumisensa työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen.

Ksenofobia
Ksenofobia tarkoittaa muukalaisvihamielisyyttä tai -pelkoa. Muukalaisviha on kielteistä, aste-eroiltaan vaihtelevaa ennakkoluuloa muualta tulevia tai muita kuin omaa etnistä ryhmää edustavia ihmisiä kohtaan.

Maahanmuuttaja, maahanmuuttajataustainen henkilö
Ulkomailta toiseen maahan pysyvässä asumistarkoituksessa muuttava henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Maahanmuuttaja on yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä kuten pakolaisia, turvapaikanhakijoita, siirtolaisia ja paluumuuttajia.

Pakolainen
Henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella. Hänelle on voitu myöntää turvapaikka esimerkiksi YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen perusteella siksi, että hänellä on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen, tai poliittisen mielipiteen johdosta. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun virasto UNHCR toteaa olevan pakolainen.

Paluumuuttaja
Ulkomailta Suomeen muuttava suomalainen, joka on asunut pitemmän tai lyhyemmän ajanjakson Suomen rajojen ulkopuolella ja palaa takaisin Suomeen. Suomessa paluumuuttaja -käsitettä käytetään entisistä ja nykyisistä Suomen kansalaisista sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä eli inkerinsuomalaisista, joilla on suomalainen syntyperä.

Rasismi
Rasismi käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän tai yksittäisen ihmisen arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Rasismi on siis ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvon alentamista. Rasismiin usein kuuluu se, että omaa ryhmää pidetään parempana kuin toisten ryhmiä. Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko yhteiskuntaa.

Rasismia on vaikea vastustaa, jos sitä ei osata tunnistaa ja nimetä. Ongelmana on, ettei rasismia voi määritellä tyhjentävästi ja näkemyserot siitä mitä rasismi on, tekevät keskustelusta vaikeaa. Julkisessa keskustelussa tulisi keskittyä siihen, onko jokin toiminta tai keskustelu epäkunnioittavaa ja ihmisarvoa loukkaavaa ja mikä vaikutus sillä on sen kohteisiin ja yhteiskuntaan laajemmin.

Rotu
Ei ole biologisia tai geneettisiä perusteita puhua ihmisroduista. UNESCO on jo vuonna 1950 suositellut luopumista rotu- sanasta. Ajatus rodusta on liittynyt rasistisiin tieteellisiin oppeihin ja valkoihoisten valta-asemaan.

Siirtolainen
Pysyvästi toiseen maahan asumaan ja työskentelemään muuttanut henkilö. Käytetään erityisesti kuvaamaan henkilöitä, jotka ovat muuttaneet toiseen maahan paremman elintason ja tulevaisuuden vuoksi.

Syrjintä
Tilanteet, käytänteet ja prosessit, joissa henkilö joutuu tai asetetaan muita huonompaan asemaan esimerkiksi etnisen alkuperänsä, sukupuolensa, ikänsä, uskontonsa, vammansa, seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi. Syrjintä ei perustu siihen millaisia ihmiset todella ovat, vaan siihen, mitä mielikuvia ja ennakko-oletuksia heihin liitetään. Syrjinnässä on kyse poissulkemisesta, ja siihen liittyy viesti syrjityn erilaisuudesta ja huonompiarvoisuudesta.

Turvapaikanhakija
Henkilö, joka anoo kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta.

Turvapaikkahakemus
tehdään heti maahan tultaessa tai mahdollisimman pian maahantulon jälkeen.

Vastaanottokeskus
Vastaanottokeskukset ovat majoituksen, perustoimeentulon ja -palvelujen tarjoavia laitoksia, joissa asuminen on turvapaikanhakijalle maksutonta, mikäli hänellä ei ole tuloja tai omia varoja.

Yhdenvertaisuus
Ihmisten tasaveroista kohtelua kansalaisuudesta, etnisestä alkuperästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, sukupuolesta, vammasta tai muista henkilöön liittyvistä piirteistä huolimatta. Yksinkertaisimmillaan yhdenvertaisuus on erilaisuuden hyväksymistä ja toisen ihmisen kunnioittamista sellaisena kuin hän on.

(Lähde: Suomen Punainen Risti 2014, Tulijan ystävänä ja tukena -koulutusmateriaali)

Yhteenveto käsitteistä

Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) ja International Organization of Migration (IOM) ovat kuvittaneet maahanmuuttoon liittyvää sanastoa. Ks. Maahanmuuttosanasto