7. Tulijan halukkuus mukautua

Maahan tulevien ihmisten tietotaso uudesta kulttuurista vaihtelee. Siihen vaikuttavat henkilön tiedolliset valmiudet, etnisyys sekä persoonallisuus.

Tulijoiden valmiuksilla tarkoitetaan sitä, miten paljon hän on ennättänyt tutustua kohdemaahan ja sen kulttuuriin ennalta. Tulijalla on myös omat ennakko-odotukset ja -oletukset isäntämaasta. Mitä realistisemmat odotukset ja tiedot tulijalla on uudesta kulttuurista, sitä paremmin valmistautuminen on onnistunut.

Etnisellä taustalla tarkoitetaan sitä, että kukin uusi tulokas tuo mukanaan oman, jo oppimansa kulttuurin ja hänen fyysinen olemuksensa on perimän mukainen. Etniset ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten helppoa tai vaikeaa tulokkaan on kehittää kommunikatiivista kompetenssia sekä osallistua vuorovaikutustilanteisiin paikallisten kanssa. Tämä puolestaan on oleellista sen kannalta, millaiseksi mukautumisprosessi muotoutuu uudessa ympäristössä. Mukautumismahdollisuudet uuteen kulttuuriin ovat sitä paremmat mitä realistisemmat odotukset ja tiedot tulijalla on uudesta kulttuurista.

Persoonallisuudesta tärkeimmiksi ominaisuuksiksi katsotaan avoimuus, vahvuus sekä positiivisuus. Avoimuus tarkoittaa sitä, miten valmis on vastaanottamaan uutta tietoa. Vahvuus puolestaan tarkoittaa sitä, miten kestää mukautumisprosessin aiheuttaman epävarmuuden ja riskien ottamisen. Positiivisuus viittaa siihen, että havaitsee huonot puolet, mutta siitä huolimatta näkee myös hyviä puolia.