2. Monikulttuurinen ohjauskompetenssi

Kompetenssi-käsitettä on määritelty monesta eri näkökulmasta. Esimerkiksi se voidaan nähdä yksilön ominaisuuksina ja työtehtävien asettamina vaatimuksina.   Ellströmin (1994) näkemyksen mukaan kompetenssilla tarkoitetaan yksilön potentiaalista kapasiteettia käsitellä menestyksellisesti tiettyjä tilanteita tai suoriutua tietystä tehtävästä tai työstä. (Ruohotie 2005, 31-32)

Monikulttuurisessa ohjaamistyössä korostuvat omien ohjaustaitojen lisäksi erityiset monikulttuuriset taidot.

Tärkeintä on se prosessi, jossa ohjaaja itse kasvaa omassa kulttuurissaan, suhteessaan toisiin kulttuureihin ja niiden edustajiin.

Monikulttuurinen ohjauskompetenssi kehittyy, kun ohjaaja kiinnittää huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

1) Ohjaajan tietoisuus omista oletuksistaan, arvoistaan ja ennakkoluuloistaan(.doc)

2) Ohjattavien arvot ja maailmankatsomukset (.doc)

3) Erilaiset toimintakeinot ja niiden käyttö ohjauksessa (.doc)

(Lairio, Puukari & Varis 1999, 128-129).